Alternative flash content

Requirements

Warto Wiedzieć

Niedojrzałość do podjęcia i wypełniania obowiązków małżeńskich

Kancelarię odwiedził pan Robert i zapytał o możliwość rozwodu kościelnego w jego przypadku. Wyjaśniono mu, iż w Kościele nie ma rozwodów, ani unieważnienia małżeństwa. W dalszej części adwokat kościelny przeszedł do ustalenia przebiegu znajomości przedślubnej,

Więcej…

Psychiczna niedojrzałość

Do kancelarii zgłosiła się pani Anna z pytaniem czy w jej przypadku możliwe jest unieważnienie małżeństwa. Na wstępie adwokat kościelny wyjaśnił, iż w nomenklaturze kościelnej nie istnieje rozwód kościelny, ani unieważnienie małżeństwa, możemy jedynie mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Klientka przedstawiła następującą historię.

Więcej…

Brak gotowości do zawarcia związku małżeńskiego

Krystyna pochodziła z przeciętnej katolickiej rodziny, rodzice pozostawali 30 lat w związku małżeńskim, będąc przykładem cnót, dobrymi małżonkami i rodzicami. Środowisko rodzinne Krystyny cechowało się harmonią – nie występowały żadne anomalia

Więcej…

FAQ - Częste pytania

1. Czy jest możliwy rozwód kościelny ?

W kościele katolickim nie ma rozwodów. Kościół katolicki stoi na straży jedności i nierozerwalności małżeństwa, zgodnie bowiem z kan. 1141 KPK „Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci”. Dlatego też w Kościele nie ma rozwodów ani „unieważnienia małżeństwa.” „Rozwód kościelny” czy też „unieważnienie małżeństwa” są terminami używanymi jedynie w języku potocznym. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest jednak uzyskanie tzw. stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego lub dyspensy od ślubu zawartego a niedopełnionego.

2. Z jakich przyczyn możliwy jest „rozwód kościelny” ?

Stwierdzenie nieważności małżeństwa lub dyspensa od niego możliwe są gdy dowiedzie się zaistnienia tzw. Przeszkody kanonicznej (zaistniałej przynajmniej w chwili zawierania małżeństwa lub przed nim) będącej przyczyną, iż zawarty sakramentalnie ślub uznaje się za nieważny lub niedopełniony. Co może być podstawą stwierdzenie nieważności ślubu? : tu link do tytuły nieważności

3. Czy stwierdzenie nieważności małżeństwa uzyskuje tylko strona wnosząca skargę powodową?

Stwierdzenie nieważności małżeństwa uzyskują obydwie strony postępowania w Sądzie Biskupim. Jest tak nawet gdy strona pozwana nie bierze czynnego udziału w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

4. Czy strona pozwana może jakoś ustosunkować się do skargi powodowej?

Strona pozwana ma pełne prawo do przedstawienia sądowi biskupiemu swoich tez, twierdzeń i dowodów. Może ustosunkować się do skargi powodowej składając w sądzie odpowiedź na skargę powodową lub przedstawiając jak z jej punktu widzenia przebiegało małżeństwo i co było przyczyną jego rozpadu. Odbywa się to na etapie zawiązania sporu lub w terminie, wyznaczonym podczas zawiązania sporu.

5. Jakie są koszty postępowania przed sądem kościelnym?

Sąd każdej diecezji w Polsce ustala indywidualnie opłatę sądową. Za proces przed sądem drugiej instancji płaci się średnio połowę sumy z pierwszej instancji, ale nie ma reguły. Do tego trzeba doliczyć opłatę za opinię biegłego psychologa, psychiatry lub seksuologa. Gdy stanowi to zbyt duży koszt dla strony wnoszącej skargę powodową, możliwe jest rozłożenie tej opłaty na raty.

6. Jaka jest wysokość honorarium adwokata kościelnego?

Na wysokość honorarium adwokata kościelnego wpływa wiele czynników i dla każdej sprawy jest ono ustalane indywidualnie. Nie należy wierzyć liczbom podawanym w mediach, zwłaszcza, że te często dotyczą wynagrodzenia osób nie związanych z prawem kanonicznym, tj. adwokatów cywilnych czy radców prawnych, którzy w dodatku nie posiadają odpowiedniej wiedzy i kompetencji. U najlepszych prawników kanonistów, dla osób potrzebujących, po okazaniu stosownych zaświadczeń, możliwe jest podjęcie współpracy pro publico bono.

7. Ile trwa postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego?

Według kodeksu prawa kanonicznego w pierwszej instancji proces powinien trwać 12 miesięcy, w drugiej 6 miesięcy. W praktyce trwa to dłużej z racji na wielość spraw kierowanych do Sądów Biskupich – rosnących lawinowo z roku na rok. Również same strony kierujące skargę powodową nie dopełniają na czas wszystkich formalności co spowalnia postępowanie w sądzie. W kwestii formalnej pomóc może adwokat kościelny.

8. Do którego sądu powinienem wnieść skargę powodową?

W sprawach o nieważność małżeństwa, właściwe są:

 • Trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte;
 • Trybunał miejsca, w którym strona pozwana ma stałe lub tymczasowe zamieszkanie;
 • Trybunał miejsca, w którym strona powodowa ma stałe zamieszkanie, jeżeli obydwie strony przebywają na terytorium tej samej Konferencji Episkopatu, i wikariusz sądowy stałego zamieszkania strony pozwanej, po jej wysłuchaniu, wyraża na to zgodę;
 • Trybunał miejsca, na którym faktycznie trzeba będzie zbierać większość dowodów, jeżeli wyrazi na to zgodę wikariusz sądowy stałego zamieszkania strony pozwanej, który wcześniej powinien ją zapytać, czy nie zgłasza czegoś, co należałoby wyłączyć.

9. Jakiej pomocy może udzielić mi adwokat kościelny, a jakiej osoba występująca jako pełnomocnik strony?

Adwokat:

 • ma prawo być obecny podczas przesłuchania stron, świadków i biegłych, chyba że sędzia uzna, że należy postępować z zachowaniem tajemnicy,
 • ma prawo po zebraniu przez sąd dowodów przejrzeć akta i zapoznać się z dowodami przedłożonymi przez stronę przeciwną,
 • po zamknięciu postępowania dowodowego może w odpowiednim okresie, wyznaczonym przez sędziego, przedstawić obronę lub uwagi,
 • przysługuje mu prawo odpowiedzi na pismo obrończe lub uwagi strony przeciwnej,
 • ma prawo sporządzić apelację, czy też przygotować nowe wniesienie sprawy.

Pełnomocnik :

 • może wstępnie zapoznać się ze sprawą w celu sporządzenia skargi powodowej
 • ma prawo zapoznać się z aktami sprawy, po zakończeniu postępowania dowodowego, podczas publikacji akt.